Thursday, February 25, 2010

Teknologi & Negara Dunia Ketiga. Apakah Kesan Dan Akibatnya Imperialisma?


Era imperialisme telah wujud semenjak abad ke-19 lagi. Imperialisme boleh didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk menjajah atau menguasai dunia. Ianya bermula dengan kolonialisme apabila kuasa imperialis seperti Britain, Perancis dan Jerman mula menakluk dan memerintah kawasan jajahan yang terkecil.

Terdapat empat trend utama yang berkaitan dalam arena teknologi komunikasi dunia pada dekad ini. Keempat-empat trend ini telah diperkukuhkan lagi imperialisme budaya iaitu digtization, consolidation, deregulation dan globalization (C.J Hamelink). Digitization merupakan satu teknologi pemancaran dan pemprosesan data dalam bentuk kod komputer yang cepat dan tepat. Syarikat-syarikat konglemerat berusaha untuk memajukan teknologi ini supaya mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Pelbagai hardware dan software didigitasi oleh mereka di negara maju khusunya dalam barangan pengguna seperti compact disc (CD).

Deregulation ialah satu persekitaran undang-undang polisi komunikasi yang longgar yang memberi kelebihan kepada konglomerat untuk menarik pelabur asing. Deregulation dilakukan oleh pembuat dasar untuk menjual pemilikan perkhidmatan telekomunikasi dan maklumat kepunyaan kerajaan kepada pemilik swasta.

Consolidation adalah pergabungan korporat gergasi untuk mengawal pasaran dan mengaut keuntungan maksima. ( Contoh: Sony beli Columbia Pictures dan CBS Records). Apabila berlakunya pergabungan ini, maka secara langsung, berlaku kuasa oligopoli- iaitu mampu mengawal dan menguasai aliran, penghasilan dan penyebaran maklumat dunia.

Globalization pula merupakan proses meletakkan dunia dalam unit tanpa batas sempadan dan kedudukan sesebuah negara. Dunia seolah menjadi terbuka dengan pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi teknologi komunikasi; setelit dan internet. Dalam erti kata lain, globalization adalah dunia tanpa sempadan atau dunia sejagat.

Imperialisma Negara Dunia Pertama

Sejak sekian lama, kita perlu mengakui bahawa teknologi dan sistem komunikasi dunia telah dikuasai oleh Negara-negara dunia pertama. Negara dunia pertama ialah negara yang maju di mana mempunyai tahap ekonomi dan politik yang stabil serta taraf hidup penduduk yang tinggi. Sebagai contoh, Amerika Syarikat, England, Jepun, dan lain-lain lagi. Dari Negara-negara maju inilah gergasi media dunia beroperasi menyebarkan maklumat ke seluruh dunia. Melalui syarikat multinasional, maklumat bukan sahaja menjadi komoditi utama, malah produk budaya turut dieksport ke negara-negara dunia ketiga. Syarikat sebegini biasanya terdiri daripada pengeluar filem, penerbit buku, stesen televisyen, agensi berita, dan sebagainya.

Sebagai akibat, wujudlah apa yang disebut sebagai neo-kolonialisme yang merupakan satu bentuk penjajahan baru bagi menggantikan kolonialisme yang tersingkir lewat perang dunia kedua. Gejala tersebut menjadi kebimbangan kerana ancaman produk-produk budaya yang dibawa masuk dari negara dunia pertama mampu meranapkan sesebuah negara sekiranya pemerintahnya tidak berhati-hati. Sebagai contoh, filem-filem dari Amerika Syarikat telah berjaya menembusi negara-negara timur yang terkenal dengan adab sopannya dan meruntuhkan nilai-nilai murni yang dimiliki selama ini. Penayangan filem-filem berbentuk ‘superhero’ seperti ‘Spiderman’ dan ‘Batman’ dilihat mampu menembus jangkauan fikiran anak-anak sehingga menjadi idola yang mungkin melakukan aksi-aksi yang membahayakan.

Negara-negara dunia pertama juga menguasai Negara-negara dunia ketiga dari segi ekonomi. Sebagai contoh, oleh sebab negara-negara dunia ketiga mempunyai bekalan sumber kewangan yang terhad, ia memerlukan pengaliran modal yang banyak untuk memajukan ekonominya iaitu dengan mendapat bantuan kewangan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di mana Amerika Syarikat merupakan penyumbang utama kepada kedua-dua badan ini. Hal ini menyebabkan negara-negara dunia ketiga terikat dengan syarat-syarat yang dikenakan oleh badan-badan itu. Kesan-kesan imperialisme negara-negara dunia pertama ke atas negara-negara dunia ketiga akan dibincangkan dalam segmen yang seterusnya.

Bentuk-bentuk Imperialisma

Masyarakat terbentuk melalui aliran modal, aliran maklumat, aliran teknologi, aliran interaksi organisasi, aliran imej, suara dan simbol. Aliran tersebut bukan hanyalah salah satu elemen organisasi sosial, ia adalah luahan proses dominasi ekonomi, politik dan simbolik hidup kita. Justeru itu, wujudlah satu bentuk reruang baru yang membawa ciri-ciri tindakan sosial, yang akan menentukan masyarakat rangkaian maklumat. Reruang yang dimaksudkan adalah ruang aliran (Castells, 1996).

Terdapat pelbagai pengaruh terhadap teknologi maklumat dari Negara dunia pertama kepada negara membangun. Antaranya adalah dari segi pendidikan, pengakutan samada pengakutan jalan,laut, dan udara, perubatan, seni dan hiburan, perdagangan dan perindustrian dan sebagainya. Dari segi pendidikan, terdapat banyak perubahan yang telah dibuat oleh Negara dunia pertama. Antaranya adalah membuat pendidikan jarak jauh yang sekarang ini makin popular dan makin diguna pakai oleh Negara-negara membangun.

Malah dari segi pengakutan pula, terdapat pelbagai perubahan yang telah di buat oleh negara dunia pertama yang sekarang ini cuba mempengaruhi negara dunia kedua dan ketiga. Contohnya, Amerika Syarikat telah mewujudkan Sistem Kedudukan Global di mana peta tidak lagi diperlukan, sistem ini akan menentukan jalan yang paling pendek serta cepat dan memandu kenderaan anda ke destinasi yang telah ditentukan. Dari segi pengakutan laut pula, wujudnya Emergency Position Indicating Radio Beacons(EPIRB) yang telah memudahkan pelayar-pelayar menghantar isyarat kecemasan sekiranya timbul sebarang masalah. Kedudukan pelayar tersebut akan ditentukan melalui Sistem Kedudukan Global dan bantuan akan dihantar secepat mungkin. Namun masalah komputer seperti Y2K boleh memberi pengaruh negatif terhadap sistem tersebut. Kecacatan ataupun dilemma komputer tersebut boleh mencacatkan sistem kedudukan global dan menyebabkan kapal-kapal menghadapi masalah penentuan lokasi (Star,1999).

Selain daripada itu, dari segi perubatan pula, Tele-perubatan telah diguna pakai di mana pesakit tidak perlu berjumpa dengan doktor. Ini adalah kerana dalam kebanyakan kes, doktor cuma memeriksa pesakit melalui sintom yang diberitahu oleh pesakit sendiri. Justeru itu, suatu program yang menyeluruh dan sentiasa diperbaiki adalah memadai untuk menggantikan tugas sedemikian. Britain telah menggunakan sistem sedemikian untuk mengurangkan beban doctor (Laver, 1989).

Bagi seni dan hiburan pula, penggunaan digital dan alam maya telah pun diperkenalkan di mana kini di dalam dunia hiburan timbul unsur cetak rompak yang berleluasa akibat daripada teknologi yang semakin canggih ini.Negara dunia pertama juga telah mewujudkan penggunaan telekomunikasi atau rangkaian yang luas untuk melaksanakan pemindahan kewangan dari segi perdagangan dan perindustrian. Menjelang tahun 2001, gedung membeli-belah berangkai (online shopping) dijangka akan menarik antara $3.5 hingga $6 juta di Amerika Syarikat (Meyer, 1999). Di Malaysia, gedung-gedung seperti Parkson, Sapura, 3Comm dan Biz.st telah menawarkan khidmat beli-belah berangkai. Rasionalnya adalah kadar penggunaan internet yang tinggi akan menggalakkan penawaran sedemikian.

Pandangan Optimis dan Pesimis Mengenai Imperialisma

Menurut pandangan optimis sememangnya teknologi membawa pengaruh positif terhadap perkembangan dunia ke-tiga kerana ia membantu untuk memajukan Negara dunia ke-tiga. Ini kerana teknologi yang yang dibeli boleh memberi perubahan dari pelbagai aspek. Contohnya pembelian satelit dari Negara dunia pertama memudahkan Negara mundur mengakses informasi dan sebagai alat komunikasi antara rakyat dan kerajaan. Melalui televisyen juga kerajaan dapat memberitahu segala agenda terbaru Negara untuk memperbaiki taraf hidup rakyat yang miskin. Oleh itu teknologi amatlah penting dalam proses komunikasi antara rakyat dan kerajaan. Selain itu melalui alat-alat teknologi canggih dari negara maju dalam bidang keselamatan juga memberi kelebihan kepada dunia ke-tiga untuk memastikan keselamatan negara terjamin.

Kritikan seorang sarjana iaitu Anthony Smith terhadap pandangan ini dalam bukunya ‘The Geopolitic og Information (1980)’ menyatakan bahawa Shramm dan rakan-rakannya, percaya bahawa kalau masyarakat di negara dunia ke-3 diurbanisasikan melalui pengaruh teknologi dunia yang maju akan meningkatkan kadar celik huruf dan apabila masyarakat ini boleh membaca, maka mereka boleh menggunakan informasi dan meningkatkan penggunaan informasi dan meningkatkan kadar perkapita. Ini akan mengakibatkan mereka mengambil tindakan demokratik dalam negara-negara itu dan meningkatkan kadar diterbitkan oleh UNESCO pada tahun 1980 dengan nama ‘Many Voice One World’. Menerusi laporan McBride telah berkembang secara pesat aliran bebas maklumat secara seimbang dan order baru maklumat komunikasi dunia (NWICO). Konsep atau prinsip aliran seimbang bertentangan dengan doktrin aliran bebas.

Namun bertentangan dengan pandangan pesimis yang menyatakan bahawa pembelian teknologi dari negara maju hanya akan menguntungkan negara dunia pertama itu. Ini kerana apabila Amarika Syarikat contohnya menjual satelit kepada negara-negara miskin mereka bukan hanya menjual satelit sahaja tetapi menjual secara pakej, contohnya iklan. Justeru itu negara dunia pertama beranggapan bahawa tiada produk yang hendak ditotonkan kepada masyarakat justeru memaksa negara dunia ketiga membeli program-program mereka pula walau pun ekonomi mereka tidak begitu stabil. Disebabkan tiada kedudukan ekonomi yang stabil juga menyebabkan kebergantungan membeli program dari negara luar berbanding membuat sendiri. Oleh itu pembelian alat teknologi secara berhutang dengan negara maju juga akan menyebabkan negara lebih mundur.

Perkembangan teknologi juga membawa keburukan selain kebaikan. Contohnya, Britian telah menguasai Negara India, China, dan Malaysia. Dalam jangka masa ini dikatakan bahawa firma-firma dan organisasai kian membesar dan akibatnya sistem monopoli berkembang dalam bentuk gabungan kesatuan pedagang-pedagang dan perusaan yang dinamakan CARTELS atau kumpulan perdagangan. Bila ini berlaku, banyak firma yang dibentuk dan keuntungan kian menurun. Dalam jangkamasa itu menerusi kolomalisme beberapa negara dunia ketiga yang bukan sahaja dijajah oleh Eropah tetapi turut dihubungkan secara ekonomi dengan negara Eropah ini. Menurut Rosa Luxembourg, proses eksplotasi melibatkan penggunaan tentera untuk menguasai kawasan jajahan, ini mungkin berlaku di awal penjajahan.

Mengikut konsep imperialisme pada masa sekarang telah wujud satu situasi ketidakseimbangan di mana terdapat satu sistem pertukaran yang tidak sama ataupun ‘unequal exchange’ dan ia berlaku di antara negara membangun dan maju. Perbadanan antarabangsa di negara membangun dan negara maju termasuklah EMI dan IBM yang telah terdapat satu perkembangan perhubungan dominasi dan pergantungan. Masalah laporan ini ialah terlalu menumpu perhatian terhadap sistem dominan negara maju terhadap negara mundur tanpa menganalisis kontradiksi- kontradiksi yang sedia wujud dalam setiap negara dan mengabaikan hubungan kuasa dan sistem hirarki dalam setiap negara membangun.

Prinsip NWILO berdasarkan kepada falsafah kedaulatan negara dan konsep budaya tulin. Falsafah kedaulatan negara ini berkaitan dengan daya usaha negara-negara yang telah merdeka di mana negara-negara ini hendak memperhebatkan tenaga mereka untuk memecahkan ikatan ekonomi dan budaya dengan negara-negara penjajahan. Pengimportan bahan-bahan media dari negara-negara maju akan menjejaskan perkembangan ekonomi mereka iaitu negara-negara membangun terpaksa membayar lebih untuk bahan import berbanding dengan bahan-bahan tempatan dan tidak setanding dengan apa yang di eksport dengan bahan media tempatan ke negara barat. Berlaku juga penjejasan perkembangan budaya akibat negara dunia ketiga menggunakan pengaruh teknologi dunia yang telah maju.

Perbadanan antarabangsa pun masih mendominasikan sistem dan praktis media negara membangun. Pergantungan negara dunia ketiga turut diperkukuhkan melalui pendidikan, latihan, penghasilan bahan media dan pemilikan industry media. Negara membangun terus mmbeli teknologi dari negara maju kerana titak mempunyai kewangan dan kepakaran untuk R&D. Maklumat dan budaya yang disebarkan oleh negara maju kepada negara dunia ketiga cenderung perkhidmatan komersial. Media tempatan negara dunia ketiga gagal bersaing dengan media maju dari negara-negara maju. Wujud bergantungan negara dunia ketiga terhadap budaya negara maju untuk mengisi slot program.

Oleh yang demikian, pemimpin daripada Negara dunia ke-tiga haruslah bijak mengambil keputusan dalam pembelian teknologi. Ini kerana pembelian teknologi melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Sememangnya teknologi diperlukan dalam sesebuah Negara tetapi penting juga dalam mempertimbangkan dari segi ekonomi, pembangunan dan penerimaan masyarakat pada masa itu. Ini penting kerana jika hanya mempunyai teknologi yang canggih tetapi masyarakat masih tidak bersedia menggunakannya jadi ia adalah tidak bernilai seterusnya membawa kepada pembaziran wang negara.


Rujukan:

http://ejerung.blogspot.com/2008/09/ketidakseimbangan-aliran-maklumat-cara.html
http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1839&Itemid=77

No comments:

Post a Comment