Friday, March 26, 2010

Nilai Teknologi Komunikasi Dalam Konteks Demokrasi


Kemajuan teknologi yang pesat khususnya dalam bidang komunikasi pada abad ke-21 seiringan dengan tahap kesedaran nilai demokrasi yang semakin tinggi dalam kalangan masyarakat global telah menjadikan isu teknologi komunikasi dan demokrasi sebagai topik perbincangan yang hangat diperkatakan pada masa ini. Ramai di antara kita mempunyai tanggapan positif terhadap senario perkembangan sedemikian dan berkeyakinan bahawa kecanggihan teknologi komunikasi sememangnya berupaya membawa manfaat kepada semua memandangkan teknologi-teknologi ini telah memperluas jaringan perhubungan sesama manusia dan menyediakan pentas kepada pelbagai lapisan masyarakat untuk melibatkan diri dalam perbincangan umum.

Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa pandangan sebegini hanyalah cebisan hakikat yang tidak dapat menerangkan secara menyeluruh hubungan di antara teknologi komunikasi dengan demokrasi kerana peranan yang dimainkan oleh teknologi dalam perkembangan demokrasi bukan sahaja dinilai dari segi kepelbagaian jenis dan keleluasaan penggunaannya, tetepi turut mengambil kira pengaruh aspek politik, ekonomi serta sosial ke atasnya.

Menurut Marzuki Mohamad (2008), teknologi komunikasi berkait rapat dengan pemeluasan ruang masyarakat sivil dan pemugaran demokrasi. Habermas melihat perkembangan komunikasi di zaman pasca-renaissance di Eropah sebagai sebahagian daripada kemunculan masyarakat sivil di mana golongan kelas menengah menggunakan media untuk menyuarakan pandangan mereka.

Menurut Tan Sri Pandikar Amin Mulia (2009), terdapat negara pada mulanya mengamalkan demokrasi dan selepas itu berlaku rampasan kuasa, membuat lagi perlembagaan baru, demokrasi balik serta rampasan kuasa balik. Akan tetapi, beliau juga menyatakan setakat ini Malaysia dapat mempertahankannya kecuali semasa peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Baginya amalan demokrasi masih dapat bertahan sehingga sekarang walaupun ada yang berkata kebelakangan ini berlaku kekalutan. Tetapi kenyataannya institusi Parlimen ini masih teguh bertahan.

Sesebuah pemerintahan sama ada baik atau buruk amat memerlukan sokongan dan penglibatan daripada rakyat. Sejak kemerdekaan negara kita pada 53 tahun yang lalu, negara kita telah mengamalkan sistem demokrasi. Demokrasi mula dianuti oleh orang Yunani di Athens. Perkataan ‘demokrasi’ berasal daripada perkataan Yunani ‘demokratia’, ‘demo’ bermaksud rakyat, manakala ‘kratia’ bermaksud perintah. Oleh itu, demokrasi bermaksud kuasa pemerintahan di tangan rakyat, di mana rakyat mempunyai suara mutlak dalam menentukan pemerintahan melalui pilihan raya umum.

Menurut persepsi Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika Syarikat tentang fahaman ini ialah ‘pemerintahan daripada rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat’. Antara negara yang mengamalkan kerajaan demokratik ialah Malaysia, Singapura, Kanada, Amerika Syarikat, Britain dan Indonesia. Oleh sebab rakyat memainkan peranan yang penting dalam sistem demokrasi, salah satu ciri kerajaan demokrasi ialah rakyat menikmati kebebasan persamaan dan hak-hak asasi. Rakyat juga dikatakan mempunyai kebebasan bersuara. Segala pemikiran dan pendapat daripada rakyat akan menentukan kejayaan program-program atau rancangan pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan.

Dengan perkembangan teknologi komunikasi, rakyat dikatakan mempunyai lebih peluang untuk menyatakan atau menyuarakan isi hati dan pendapat melalui saluran seperti blog, internet dan lain-lain lagi. Malahan, ‘facebook satu Malaysia’ telah diwujudkan untuk tujuan tersebut. Tetapi, pada realitinya, adakah keadaan bertambah baik atau masih sama? Persoalan ini akan dijawab dalam segment yang seterusnya.

Pandangan Optimis

Menurut optimis, perkembangan teknologi memberi kebaikan kepada sistem demokrasi sesebuah negara kerana ia dapat meningkatkan penglibatan rakyat dalam proses demokrasi tersebut. Hal ini kerana kemajuan dalam teknologi komunikasi telah membawa kepada peningkatan penggunaan internet, telefon mudahalih dan sambungan tanpa wayar yang juga disebut sebagai media baru memudahkan penyaluran maklumat secara cepat dan bebas.Rakyat bebas untuk terlibat dan memberi pandangan dalam proses demokrasi melalui blog-blog yang semakin bercambah pada masa kini. Penggunaan ICT secara aktif dipercayai dapat menwujudkan warga yang bermaklumat dan berpengetahuan serta ruang penyertaan yang luas dalam proses politik seperti yang dianjurkan oleh prinsip demokrasi.

Sebagai contohnya, kita boleh mencipta weblog peribadi, terlibat dala forum, email, video conferencing dan sebagainya. Melalui medium tersebut, ia membuka jalan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perbincangan politik secara aktif. Media baru ini sangat penting dalam proses demokrasi di mana ia berfungsi kepada masyarakat untuk mengakses pelbagai informasi dan data tanpa sekatan dari sesiapa pun. Melalui internet, masyarakat dapat mengetahui pelbagai maklumat tidak seperti media tradisional yang terhad kepada maklumat-maklumat tertentu.

Dalam melangkah ke era refomasi, internet dijadikan media yang paling efektif dalam gerakan refomasi. Berita-berita politik dapat disebarkan tanpa ada batasan. Secara umum, penggunaan teknoogi dapat mengubah perilaku individu dan sosial masyarat terutama bagi mereka yang memiliki infrastruktur internet yang tinggi. Meurut Bijkar ( 1987), evolusi fungsian internet menjadi media demokrasi yang mana dapat difahami melalui teori kontrak sosial teknologi ( Social Construction Of Technology ).
Selain itu, teknologi komunikasi seperti internet dikatakan tiada sekatan. Segala maklumat boleh diperolehi dengan mudah dengan hanya menggunakan hujung jari.

Teknologi komunikasi juga dikatakan boleh memberi ruang yang cukup kepada semua orang. Rakyat secara tidak langsung dapat meningkatkan penyertaan mereka dalam proses pengubalan undang-undang, dasar awam dan proses eksekutif kerajaan dengan mengambil bahagian dalam kaji selidik pendapat umum, perbahasan, forum, perundingan, blog lobi kumpulan pendesak dan pada masa yang sama terdedah kepada maklumat dan pengakuan pakar yang dikemukakan melalui teknologi maklumat.

Menurut Ithiel De Sola Pool, teknologi komunikasi juga berpotensi membawa demokrasi melalui interaksi, kebebasan bersuara, menyatakan pendapat dan idea melalui internet. Internet menyediakan pelbagai pilihan yang meluas mengenai isu global.Di samping itu, maklumat juga boleh diperolehi dengan pantas dan peluang untuk memilih saluran yang digemari mengikut citarasa masing-masing. Kita boleh memilih apa jua informasi tanpa kawalan autoriti.

Selain itu, Yoneji Masuda percaya bahawa revolusi teknologi komunikasi berkomputer mampu menyelesaikan halangan terhadap penyertaan rakyat dalam proses demokratik. Ini kerana teknologi kounikasi berpotensi membawa demokrasi menerusi interactivity, universality, high speed, channel capacity dan content variety. Interactivity bermaksud kebebasan bersuara, meyuarakan pendapat atau idea menerusi komputer. Oleh itu dikatakan rakyat boleh menggunakan komputer sebagai alat perantaraan untuk menyuaakan ketidakpuasan terhadap sesuatu isu kepada kerajaan.

Universality pula bermaksud pengguna mempunyai pilihan yang pelbagai dan meluas termasuklah mendapat informasi global. Ini bermaksud pengguna mempunyai pelbagai pilihan dalam penggunaan alat teknologi contohnya faksimili dan email. Manakala kedatangan internet pula membolehkan pengguna memdapat informasi mengenai dunia. High speed pula merupakan kepantasan perolehan maklumat iaitu pengguan boleh mendapatkan maklumat denagn cepat. Manakala channel capacity pula membplehkan pengguna memilih informasi yang pelbagai. Seterusnya content variety pula merupakan kebebasan memilih mengikut citarasa dan memenuhi kehendak mereka.

Falsafah dan kepercayaan yang dominan dari negara maju ini telah berjaya mempengaruhi pemikiran pemimpin-pemimpin negara membangun termasuklah Malaysia. Teknologi komunikasi baru seperti komputer dilihat satu cara untuk mengubah corak hidup masyarakat dan memperbaiki keadaan rakyat. Oleh itu Malaysia dilihat berusaha membangunkan dan menyediakan kelengkapan komputer disekolah, IPTA, IPTS , pejabat dan sebagainya.

Pandangan Pesimis

Golongan pesimis merupakan golongan yang sering mempersoalkan idea teknologi komunikasi, menolak andaian yang bersifat mitos, tidak benar dan merasakan tidak wujud fenomena tersebut. Sebagai contoh, sarjana Schiller dan Hermelink mengambil pendekatan yang paling realis bagi melihat berdasarkan kepada reality masyarakat. Ini kerana, bagi golongan pesimis beranggapan bahawa masayarakat adalah buka homogen iaitu setiap masyarakat adalah berbeza-beza. Contohnye seperti citarasa. Setiap masyarakat mempunyai citarasa masing-masing.

Merujuk kepada nilai teknologi komunikasi dalam konteks demokrasi ialah untuk mencapai sesuatu demokrasi dalam sesebuah negara seperti Malaysia adalah dengan melihat betapa pentingnya peranan media massa dalam sesebuah masyarakat. Ini kerana, media massa mengikut pandangan ini tidak semestinya mempunyai keupayaan sepenuhnya dalam memainkan perana pentingnya itu, lebih-lebih lagi dalam sesebuah masyarakat yang menganuti sistem ekonomi kapitalis seperti Negara Malaysia. Ini disebabkan wujudnya halangan-halangan tertentu dalam sesebuah masyarakat yang boleh merumitkan perjalanan media tadi. Halangan ini merupakan faktor-faktor seperti pemilikan dan kawalan, elemen komesial dan pengiklanan dalam organisasi media, hubungan antara media dan pemerintah, dan kewujudan kebanyakkan media di kawasan bandar.

Berkenaan dengan faktor kawalan dan pemilikan terhadap media, seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai pelbagai halangan bagi masyarakat dalam menyuarakan pendapat mereka. Ini kerana, terdapat sistem kawalan dan pemilikan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkuasa, seperti kerajaan. Di Malaysia, pihak kerajaan yeng telah mengawal pelbagai saluran media yang terdapat di negara ini. Dengan ini, apabila berlakunya pembantahan terhadap pemerintah seperti kerajaan, media tidak akan siarkan pendapat tersebut. Golongan pemilik ini mengadakan kawalan secara lansung ataupun tidak langsung. Di Malaysia juga, pemilikan dan kawalan terhadap media mainstream lazimnya melibatkan kumpulan yang berkait rapat dengan parti pemerintah, seperti yang dinyatakan diatas tadi. Hubungan seperti ini boleh dan telah mendatangkan implikasi yang amat besar terhadap perkembangan dan penjalanan media tempatan.

Dari segi komesial dan pengiklanan pula, seperti yang kita tahu, elemen ini boleh menjejaskan cara dan pola pemberitaan dalam media cetak. Ini disebabkan adalah faktor keuntungan melalui pegiklanan yang boleh mempengaruhi fokus atau agenda sesebuah organisasi berita. Contohnya, dalam mengaut keuntungan ia boleh menyebabkan secara sedar atau tidak sedar memikirkan tentang kumpulan pembaca yang mempunyai kuasa membeli yang tinggi (Hardey 1982). Kesanya ialah kepada golongan minoriti yang tidak bernasib baik atau kurang mendapat perhatian media massa. Golongan minoriti ini tidak dapat maklumat yang mana seperti golongan-golongan yang mempunyai kuasa membeli yang tinggi. Dengan ini ia menunjukkan bahawa penyebaran maklumat adalah tidak sampai kepada segenap masyarakat.

Mengenai dengan faktor hubungan media dan pemerintah pula, ia boleh dalam keadaaan yang tertentu. Ia telah membuahkan satu suasana yang merumitkan, iaitu peranan media dalam pembanggunan masyarakat yang bersistem demografi. Melalui cara-cara tertentu, pemerintah boleh mempengaruhi tindak tanduk media yang mungkin bukan sahaja bercanggah dengan falsafah dan objektif media tersebut. Akan tetapi, media juga berlawanan dengan kepentingan individu atau kumpulan bukan pemerintah seperti golongan tertindas, miskin, kurang suara dan sebagainya.

Dalam konteks Malaysia, falsafah dan objektif media ini boleh diselarikan dengan kehendak dan keperluan pemeritah dan golongan pemodal memandangkan media tempatan pada keseluruhanya dimiliki oleh golongan yang rapat dengan pemerintah. Dasar-dasar pemerintah seperti dasar ekonomi baru dan dasar penswastaan boleh dan telah mempengaruhi perjalanan media dan bentuk pemberitaan, iaitu ini membuatkan media member penumpuan yang lebih kepada isu-isu yang berkaitan dengan golongan pemodal dan yang mempunyai kuasa membeli. Media ini juga boleh tunduk sedikit sebanyak kepada kehendak pemerintah terutama sekali apabila Hegemoni pemerintah tergugat.

Keadaan sepeti inilah yang menyebabkan Stuart Hall (1986), misalnya melafazkan kekhuatiran dan kebimbangannya tentang perana media dan corak pemberitaannya sepertimana yang telah dinyatakannya pada permulaan tadi, iaitu ada golongan dalam masyarakat yang mempunyai kuasa untuk menentukan sesuatu, manakala ada golongan lain yang selalu diletakkan di pinggiran media dan masyarakat. Dari aspek golongan minoriti pula, golongan seperti orang cacat kadangkala tidak di beri peluang untuk menyuarakan pendapat mereka. Ini mungkin disebabkan oleh kepercayaan pihak-pihak tertentu terhadap golongan-golongan ini, oleh itu, golongan minoriti ini dianggap golongan yang akan menerima sahaja pendapat yang diberikan.

Ini adalah bertentangan daripada pandangan pesimis yang menyatakan bahawa masyarakat adalah homogeny iaitu mempunyai pendapat yang berbeza-beza antara satu sama lain. Jadi, golongan-golongan ini kadangkala tidak diberi penglibatan dalam membuat keputusan mengenai demokrasi di Malaysia.

Sebagai kesimpulan, dengan perkembangan teknologi komunikasi, sememangnya rakyat mempunyai lebih ruang untuk melibatkan diri dalam proses demokrasi iaitu mempunyai lebih banyak saluran pilihan untuk menyatakan pendapat. Walau bagaimanapun, rakyat masih tiada kebebasan yang sepenuhnya dalam penggunaan peralatan teknologi untuk tujuan bersuara iaitu dibataskan oleh akta-akta tertentu yang menyekat sebarang perkara yang sensitif. Hal ini menyebabkan penglibatan rakyat dalam proses demokrasi masih terhad walaupun adanya perkembangan teknologi komunikasi.

Friday, March 19, 2010

Sejauhmanakah Belia Menggunakan Teknologi Untuk Kesenangan Hidup Mereka.


Kewujudan teknologi ini sudah cukup untuk melengkapkan kehidupan manusia terutama kepada golongan belia yang sangat peka terhadap pertumbuhan teknologi ini. Tanpa penggunaan teknologi ini mungkin golongan belia tidak dapat menyesuaikan diri kerana teknologi komunikasi adalah salah satu keperluan dalam hidup mereka. Golongan belia perlu menyiapkan diri dengan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran supaya mereka boleh menyesuaikan diri dengan arus peredaran zaman sekarang. Hal ini juga boleh mengelakkan belia daripada terpinggir terhadap penerimaan kewujudan teknologi.

Belia merupakan golongan yang begitu komited terhadap setiap perkembangan terbaru teknologi. Kini golongan belia banyak menggunakan aplikasi teknologi seperti internet dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu boleh dikatakan belia banyak meyelesaikan kerja atau berkomunikasi secara maya atau ‘on-line’. Corak kehidupan online ini bukan sahaja untuk aspek pendidikan bahkan kerjaya dan untuk komunikasi antara satu sama lain.

Maklumat dan berita yang disalurkan melalui internet juga boleh mempengaruhi pemikiran belia. Malah, kewujudan blog kini menjadi medium maklumat yang semakin popular untuk golongan belia menyuarakan pendapat dan pandangan mereka secara bebas tetapi masih terkawal. Kewujudannya tidak boleh dipandang ringan kerana peranannya cukup berkesan.

Dalam sektor pekerjaan contohnya ramai belia mengunakan aplikasi memohon kerja secara online. Contohnya untuk mengisi boring permohonan bekerja dengan sector awam mereka hanya perlu mengisi boring secara online sama ada dari rumah atau dari cyber cafe. Oleh itu semua proses untuk mengisi boring permohonan kerja menjadi lebih mudah.

Dalam sektor pendidikan pula dunia online sebenarnya bannyak membantu kerana pelajar dapat berkongsi pendapat melalui groups, e-mail dan lain-lain seperti facebook. Antara lainnya pula dunia online banyak menyediakan makluma dihujung jari pelajar. Oleh itu ia member kesan kepada belia contoihnya golongan belia sekarang boleh dikatakan lebih bijak dan up to date dengan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi di kalangan belia juga dapat meningkatkan tahap pengetahuan dan ilmu dalam diri mereka agar mereka dapat membentuk sahsiah serta peribadi yang baik disamping mempunyai tahap pemikiran yang tinggi dalam membentuk masyarakat masa kini.

Berlainan pula situasi apabila keputusan peperiksaan telah keluar, di mana pelajar berpusus-pusu ke cyber cafe untuk mnegisi boring untuk melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau luar Negara. Mencari maklumat tentang university yang bersesuaian dengan mereka selain mencari informasi tentang pinjaman pendidikan yang ada. Semua proses ini dapat memudahkan pelajar mendapat lebih banyakn peluang untuk meningkatkan lagi tahap pelajaran mereka.

Selain untuk sektor pendidikan dan juga pekerjaan dunia online belia juga berkisar kepada permainan dan komunikasi dengan orang lain. Contohnya untuk melepaskan tekanan ditempat kerja atau sekolah mereka gemar untuk bermain secara online dimana ia lebih mencabar dan menarik. Manakala sebahagian besar belia lebih gemar bersembang dan berbincang dengan rakan yang tidak dikenali secara online.

Pada masa kini, penguasaan belia di dalam ICT bagaikan satu perkara yang amat penting. Kepentingan di dalam penggunaan teknologi maklumat telah menyebabkan belia, terutama sekali pelajar IPTA dan IPTS sedar akan kewujudan teknologi maklumat telah banyak membantu mereka di dalam proses pembelajaran dan dalam pencarian maklumat tambahan. Dengan perkembangan ICT, pelajar IPT tidak perlu runsing dalam carian maklumat mengenai tugasan kerana dengan capaian menerusi internet, maklumat boleh diperoleh dengan cepat dan tepat, berbanding dengan 20 tahun dahulu di mana maklumat hanya diperolehi dari perpustakaan dan majalah-majalah tertentu sebagai rujukan.


Penerimaan belia terutama pelajar IPT terhadap perkembangan dan pengaruh ICT dalam kehidupan seharian perlu bermula dengan keyakinan diri dan sikap yang positif. Ini termasuklah minat mereka di dalam ICT, pendirian mereka mengenai sejauh mana ICT dapat mengubah atau membantu mereka dalam aktiviti harian dan sebagainya. Kini, penguasaan ICT di kalangan belia adalah sangat memberansangkan di sebabkan kebanyakan belia menggunakan ICT sebagai medium dalam menyalurkan maklumat serta carian maklumat.

Walau bagaimanapun, pengusaaan di dalam ICT dapat membantu para graduan dalam mencari jawatan kosong dalam bidang pekerjaan. Dengan wujudnya laman web seperti JobStreet, JobSeeker dan sebagainya dapat memudahkan lagi para graduan untuk mencari pekerjaan. Malah, pengisian borang untuk jawatan-jawatan kerajaan juga boleh diisi menerusi laman web. Faedah dalam penguasaan ICT sememangnya memberi pulangan kepada belia yang dapat menguasainya untuk memajukan diri mereka. Penguasaan di dalam Bahasa Inggeris bukan lagi menjadi alasan kepada belia untuk mempelajari ICT disebabkan terdapat banyak laman web dan juga software dihasilkan dalam Bahasa Melayu.

Sehubungan dengan itu, penggunaan ICT banyak mendorong para belia untuk lebih berfikir secara kreatif dan kritis. Ini dapat dilihat melalui penghasilan blog di mana belia semakin berani bersuara akan sesuatu isu, terutama isu yang melibatkan kemanusiaan. Kepekaan serta pandangan belia tentang sesuatu isu secara kritis dapat membuktikan kematangan mereka dalam menyumbangkan idea. Bukan itu sahaja, penguasaan belia di dalam ICT semakin mantap menerusi penyertaan pelajar-pelajar universiti seluruh Malaysia di dalam pertandingan Robocon Malaysia yang mendapat sambutan yang menggalakkan dari 64 kumpulan daripada 31 pusat pengajian seluruh Malaysia. Pemenang bagi pertandingan ini telah mewakili Malaysia di dalam pertandingan bertaraf dunia iaitu Abu Robocon 2008 di Pune, India. Pengetahuan mengenai ICT telah membuka mata masyarakat bahawa penciptaan robot bukan sahaja diaplikasi di negara-negara maju, malah negara yang sedang membangun seperti Malaysia juga mampu melahirkan para belia yang berkebolehan dalam penciptaan robot.

Benarkah belia sekarang peka terhadap dunia online?

Namun, walaupun remaja sekarang lebih mementingkan teknologi masih juga terdapat belia yang tidak peka terhadap kemajuan teknologi ini. Ini kerana mereka tidak didedahkan dengan penggunaan bahan teknologi ini. Belia dari kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak contohnya kurang mendapat pendedahan terhadap dunia online. Ini kerana infrastruktur dan tuntutan seharian mereka tidak memerlukan mereka menggunakan e-mail setiap hari contohnya. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan BeliMalaysia, dikalangan 1,936 orang generasi muda berumur 15 hingga 26 tahun menunjukkan 58% menyatakan mereka mahir menggunakan internet. Bagi generasi muda masa kini, teknologi bukan sekadar gadget atau maklumat tetapi ia sudah menjadi satu keperluan dan kemestian sehingga ia menjadi sebahagian daripada hidup mereka.

Pandangan belia terhadap dunia online..

Sememengnya sebagai belia terdapat pelbagai pandangan positif dimana dunia online merupakan satu keperluan pada mereka kini. Ini didorong oleh kehidupan mereka yang memerlukan semua kerja dilakukan dengan cepat dan pantas. Berbanding pula belia yang menyatakan bahawa dunia online ini hanya merosakkan belia kerana hanya menggunakan kemudahan online untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti bersembang kosong dan sebagainya yang membawa kelalaian terhadap tanggungjawab mereka.

Kesimpulannya, kewujudan teknologi ini banyak membawa kebaikan kepada cara hidup golongan belia. Belia kini sudah mampu melengkapkan diri mereka dengan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran. Hal ini disebabkan oleh desakan hidup mereka yang seiring dengan peredaran zaman sekarang. Belia perlu menyiapkan diri mereka dengan pelbagai jenis pengetahuan supaya mereka setanding dengan golongan remaja dari negara lain. Ini juga boleh mendatangkan kebaikan dan keuntungan kepada negara kerana belia adalah aset utama dalam pembangunan negara kita. Mereka perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi supaya tidak menjurus ke arah keburukan yang boleh menjejaskan identiti mereka sebagai belia Malaysia. Oleh sebab itulah, belia perlu bijak menggunakan teknologi yang ada supaya mereka mendapat faedah daripada kewujudan teknologi tersebut. Belia perlu bijak mengatur masa hadapan mereka supaya mereka menjadi belia yang cemerlang dan berkualiti.

Friday, March 12, 2010

Perkembangan Teknologi Media Antarabangsa: Impak Ke atas Politik, Ekonomi Dan Budaya Negara-negara Dunia Ke Tiga


Teknologi media boleh dikatakan memainkan peranan penting dalam mengubah minda masyarakat dalam memperbaiki cara hidup mereka ke arah yang lebih baik. Tanpa media, rakyat sesebuah negara itu akan menjadi buta dan pekak maklumat dan umpama katak di bawah tempurung. Menurut Edelstein (dipetik dari Shafiee Ahmad, 2002), 'the media tell us what is and what is not important. The media do not tell people what to think but what to think about,' Memandangkan pentingnya media, khususnya media elektronik dalam zaman serbacanggih ini, banyak negara berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang ini.

Malaysia contohnya, telah berusaha untuk menjayakan projek multimedianya dengan begitu serius untuk mencapai matlamat tersebut. Menurut sarjana pandangan optimis seperti McLuhan, Alvin Toffler dan Daniel Bell, perkembangan teknologi media antarabangsa sememangnya membawa impak yang baik terhadap politik, ekonomi, dan budaya negara-negara membangun. Sarjana pandangan pesimis pula memberi pandangan yang sebaliknya. Jadi, mana yang betul? Persoalan ini akan dibincangkan dalam segment yang seterusnya...

Perkembangan teknologi media antarabangsa dikatakan memberi kesan yang besar kepada kehidupan masyarakat dunia. Menurut Marshall McLuhan, seorang sarjana yang memperkenalkan konsep ‘global village’ ataupun perkampungan sejagat, menyatakan bahawa perkembangan teknologi dapat memperluaskan keupayaan manusia. Media dikatakan mampu meluaskan pengetahuan dan pengalaman, digunakan untuk meningkatkan aspirasi serta bertujuan membentuk pembangunan sesebuah negara (Schramn, 1964). Namun sejauhmanakah sangkaan yang diperkatakan ini benar?

Jika dilihat dari pandangan ahli-ahli sarjana, terdapat pelbagai persepsi tentang perkembangan teknologi media dan impaknya ke atas politik, ekonomi dan budaya negara dunia ketiga khasnya. Bagi penyokong isu globalisasi dan media global, mereka melihat ini sebagai satu peluang keemasan untuk warga dunia menjadi masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan. Ini disebabkan proses menyebarluas bahan berita dan pengetahuan dapat dilakukan dengan pantas tanpa sekatan ke seluruh pelusuk dunia. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang pesimistik mengenai globalisasi dan media global ini, situasi ini akan mengulangi satu lagi usaha penjajahan. Pada masa lalu, penjajahan dilakukan secara fizikal melalui kekuatan ketenteraan dan kemudiannya berlaku secara kuasa ekonomi. Kini penjajahaan boleh dilakukan secara elektronik dengan mendominasi rangkaian media global.

Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang kesan perkembangan teknologi media terhadap politik, ekonomi dan budaya seeloknya kita menyingkap dahulu pandangan-pandangan sarjana tentang perkembangan teknologi ini.

Pandangan Optimis...

Menurut pandangan optimis, perkembangan teknologi media membawa pelbagai faedah dan menjanjikan dunia lebih maju dan sempurna. Situasi seperti ini akan mampu mengatasi jurang perbezaan di antara negara maju dan negara membangun. Maklumat akan dapat dikongsi bersama dan komunikasi akan menjadi lebih baik. Alvin Toffler (1990) bersetuju dengan menyatakan bahawa kemajuan teknologi baru komunikasi akan mewujudkan pengaliran maklumat yang menjangkau sempadan dengan mudah dan menggalakkan perkongsian maklumat yang lebih seimbang di antara negara maju dan negara dunia ketiga.

Informasi yang dipancarkan melalui media akan dapat membantu negara-negara lain meningkatkan kesedaran tentang perkembangan ekonomi, politik dan ini membolehkan masyarakat hidup dalam keamanan dan kemajuan. Negara-negara dunia ketiga akan berusaha untuk menjadi maju dan meniru kemajuan seperti yang terdapat di negara maju. Sarjana De Sola Pool juga berpendapat bahawa perkembangan ini akan membawa pelbagai kemudahan dalam masyarakat. Namun demikian, persoalannya adakah segala kemudahan yang dicipta daripada teknologi media ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat?

Pandangan pesimis...

Para sarjana dari pemikiran pesimis mempunyai hujah-hujah tersendiri. Mereka beranggapan bahawa dengan perkembangan komunikasi media ini akan mencetuskan ketidakseimbangan di antara negara dunia ketiga dan negara dunia pertama di mana Amerika Syarikat dikatakan memonopoli pengaliran maklumat di dunia. Herbert Schiller menyatakan bahawa media kelihatan tidak begitu demokrasi dan hanya dihasilkan berdasarkan kepentingan dan keperluan pihak berkuasa sahaja.

Dari sudut ekonomi, melalui perkembangan teknologi media, dapat dilihat satu bentuk pergantungan kepada negara dunia pertama wujud. Menurut McPhail, syarikat multinasional yang berpangkalan di negara utama cuba menguasai pasaran global melalui rangkaian syarikatnya yang beroperasi di negara subodinate. Jika dalam teori dependency, Andre Frank menyatakan bahawa di antara punca kemunduran negara sedang membangun adalah disebabkan hasil kekayaan buminya telah diperah untuk mengkayakan negara maju yang menjadi penjajah, keadaan yang sama juga berlaku sekarang ini melalui arus globalisasi. Yang berbeza adalah pada ketika ini bukan kekayaan bumi yang diperah, tetapi kuasa membeli warga negara membangun itu yang dikuasainya melalui promosi produk yang menggunakan keupayaan dan pengaruh komunikasi.

Peranan negara utama ini adalah untuk memperluaskan dagangan mereka dengan dua kelompok negara lain yang dianggap sebagai subordinate. Perluasan dagangan ini dilakukan dengan menguasai hak milik melalui dasar deregulasi dan pasaran terbuka global. Di samping itu, penguasaan dagang ini juga dilakukan melalui ‘menguasai’ kuasa beli warga negara yang terbabit dengan promosi periklanan. Dengan belanjawaan periklanan yang tinggi, secara langsung atau tidak langsung, ia menggalakkan pertumbuhan media di negara subordinate yang kemudiannya akan menjadi alat penyebaran dan promosi produk daripada negara utama ini. Dalam komunikasi global ini, periklanan menjadi nadi kepada usaha dominasi negara utama terhadap negara subordinate.

Menurut Competative Media reporting (CMR) pada penghujung tahun 1990an, 10 pengiklan yang utama adalah berpengkalan di Amerika Syarikat di mana diantara mereka telah membelanjakan sejumlah US$ 11 Billion setahun (RM 41.1 billion) untuk pengiklanan secara global. Untuk mempastikan kesan periklanan ini, syarikat periklanan multinasional juga beroperasi di negara subordinate. Syarikat multinasional ini dengan belanjawan yang besar lazimnya dapat menerapkan nilai, sikap dan amalan niaganya di negara di mana mereka beroperasi. Kehadiran mereka yang mempunyai kepakaran dan kemahiran tinggi terutama dalam menganalisis pasaran dan mengatur strategi pemasarannya telah meminggirkan agensi periklanan tempatan yang sering kali merupakan agensi kecil yang tidak mempunyai kemahiran dan kemampuan kewangan yang besar.

Dari sudut politik pula, Dunia yang diglobalkan oleh teknologi media akan membentuk kumpulan-kumpulan tertentu yang mementingkan kebaikan-kebaikan keahliannya sahaja. Sebagai contoh, Usenet ialah satu koleksi yang diwujudkan oleh pengguna-pengguna internet, yang merangkaikan antara ahli-ahlinya sahaja. Dalan buku Global Paradox (1995) daripada John Naisbitt, yang mana turut disokong oleh kolumnis, Hassan Ahmad (Dunia Berglobal Tetapi Manusia Tidak, Dewan Masyarakat, Disember,1995), mengatakan dunia ini akan berpecah kepada negeri-negeri yang kecil atas kepentingan sendiri kesan daripada globalisasi oleh teknologi media.

Sebagai contohnya suatu suku kaum boleh menggunakan kemudahan teknologi untuk memelihara kepentingan mereka di mana-mana saja di dunia ini. Lebih-lebih lagi mereka boleh berhubungan dalam bahasa yang tersendiri atau kod-kod khas, yang tidak difahami oleh masyarakat yang lain. Sebagai contoh yang terdekat, kerajaan Malaysia mempunyai akses dan kuasa terhadap media cetak. Sebagai akibat, media hanya melaporkan berita yang positif mengenai kerajaan. Hal ini nyata dilihat semasa musim pilihanraya. Sama juga situasinya jika dilihat dari sudut dunia, pihak yang memonopoli media akan mengunakan taktik yang sama seperti ini untuk menguasai pemikiran masyarakat dunia ketiga.

Jika kita fikirkan, kita bukan sahaja disajikan dengan maklumat politik, kewangan dan sosial daripada pelbagai tempat di dunia melalui CNN dan CNBC tetapi juga berkongsi hiburan yang sama dengan penduduk dunia yang lain melalui filem-filem melalui rangkaian televisyen seperti HBO, Cinemax, dan Star Movies. Begitu juga generasi muda terdedah kepada rancangan musikal seperti MTV dan V Channel, selain daripada diperagakan dengan perisian program kanak-kanak daripada Disney Channel dan Nicoldeian. Daripada perkembangan ini, bukan sahaja kita akan beruntung untuk menerokai dunia luar dengan mudah dan mendapat faedah daripadanya, tetapi dalam masa yang sama juga kita akan lebih terdedah kepada unsur-unsur luar ke dalam persekitaran kita.

Keterbukaan kepada dunia luar tanpa kawalan inilah yang kurang disenangi oleh kebanyakan negara sedang membangun kerana mereka merasa kehilangan keupayaan untuk menentukan apakah yang terbaik untuk negara mereka, terutamanya budaya yang menjadi identiti mereka. Andaian ini adalah berasaskan bahawa perkembangan teknologi komunikasi akan cuba mewujudkan budaya yang homogen. Menurut Tomlinson (1999), tesis budaya homogen atau cultural homogenization berasakan andaian bahawa globalisasi adalah sebagai usaha untuk menyeragamkan permintaan, mewujudkan budaya pengguna, di mana setiap tempat akan menjadi lebih kurang sama. Perkembangan ini menunjukkan bahawa ianya bukan sahaja menyentuh tentang hubungan antara pelbagai pelusuk dunia, tetapi juga berkaitan dengan penyebaran budaya.

Walaupun kita tetap kekal di tempat kita tinggal, tetapi dengan perkembangan teknologi media ini, simbol budaya luar akan datang kepada kita melalui perantara media. Kita akan terdedah kepada proses intergrasi dan disintergrasi budaya di mana budaya luar menyerap dan diterima dalam budaya kita disamping ia juga mengdisintergrasikan budaya yang sedia ada. Akibatnya budaya yang sedia ada dibayangi oleh budaya baru yang mengintergrasikan ciri-ciri budaya luar. Media Barat banyak memainkan peranan di dalam memberikan pengaruh terhadap masyarakat dunia tanpa batasan sama ada sosial, budaya, bangsa dan agama dalam menyalurkan nilai-nilai Barat terhadap masyarakat negara dunia kedua dan ketiga terutamanya golongan remaja dengan unsur-unsur perilaku negatif. Sifat ingin tahu manusia turut menyumbang kepada pengaruh dan mengikut arah aliran Barat, contohnya seperti mewarnakan rambut, memakai anting-anting atau tatu dan masalah gejala sosial yang lebih serius.

Masyarakat juga menjadi semakin individualistik dan materialistik. Gaya hidup moden juga menjadikan sebilangan masyarakat mengabaikan sikap kekeluargaan, kejiranan dan bermasyarakat. Contoh tradisi yang semakin pupus yang boleh dilihat ialah dalam urusan kenduri-kendara. Mayarakat kini lebih menggunakan katering, manakala peralatan sama ada disewa atau dibeli. Kebanyakan masyarakat ketika ini juga bersikap 'materialistik' untuk mengejar kemewahan dan kesenangan hidup. Media massa merupakan sumber maklumat yg cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi.

Melaluinya, golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat, namun tidak semua maklumat- maklumat itu sesuai untuk semua peringkat umur. Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan menuruti hal yang dilihat di sekeliling mereka seperti paparan adegan-adegan negatif dari filem barat. Melalui internet, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh dengan maklumat-maklumat yang terdapat dalam internet yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. Dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya mereka, masa yang diluangkan untuk keluarga sangat terhad. Ini akan membuat anak-anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencari alternatif lain untuk mengisi kekurangan kasih sayang.

Secara keseluruhannya, kami mempunyai pendapat kami yang tersendiri mengenai isu ini. Perkembangan teknologi media antarabangsa boleh dikatakan ada kebaikannya dan keburukannya yang sendiri. Pemilihan dan penggunaan bahan media ada di tangan sendiri. Selain itu, media seharusnya diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsinya secara objektif dan telus. Tidak ada pihak seharusnya mengambil kesempatan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh media untuk kepentingan tertentu, misalnya menjadikan media sebagai alat propaganda bagi mempengaruhi sesuatu pihak. Hal ini kerana sekiranya kebebasan media dikesampingkan, orang ramai tidak lagi akan menaruh kepercayaan kepada media lagi. Oleh itu, media seharusnya dijadikan ruang untuk menyalurkan maklumat yang berguna untuk memupuk masyarakat bermaklumat, bukannya menyampaikan anasir-anasir negatif yang akan memburukkan lagi keadaan yang sedia ada.


Rujukan:

http://my.opera.com/karanganbm/blog/show.dml/6783971
http://azziyan.multiply.com/journal/item/2/kemerdekaan_dan_globalisasi
http://agussetiaman.wordpress.com/2008/11/14/media-massa-dan-imperialisme-kultural

Friday, March 5, 2010

NWICO


Apakah NWICO?

NWICO adalah satu tuntutan mengenai ketidakseimbangan pengaliran maklumat antarabangsa. Tuntutan ini adalah di antara utara (negara perindustrian, kapitalisma, kaya informasi) dengan selatan negara dunia ke-3. Negara dunia ke-3 menuntut daripada negara dinia pertama. NWICO, isu yang diperdebatkan di UNESCO berhubung informasi global yang menuntut “decolonization of information” iaitu pengaliran maklumat yang lebih seimbang, hak kedaulatan dan kebebasan penggunaan sumber semulajadi yang didominasikan oleh informasi dari Barat. New World Information and Communication Order (NWICO) adalah di mana masyarakat dunia ketiga yang baru bebas daripada cengkaman kolonialisme telah menyuarakan panadangan tentang ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan (imbalances and inequalities) pengaliran maklumat dunia.

Adakah tuntutan NWICO berjaya?

Tuntutan NWICO tidak berjaya kerana, maklum balas negara barat seperti Perancis, Jerman, UK tidak mempunyai jawapan yang jelas dan lebih cenderung menyokong Amerika Syarikat menetang NWICO dengan mempertahankan pengaliran bebas maklumat. Dimana, negara Barat menyokong bahawa keseimbangan wujud diperingkat antarabangsa. Selain itu, tidak wujud stereotaip dalam penghantaran informasi antara negara dunia pertama dengan dunia ketiga. Selain itu, negara Amerika Syarikat secara global menguasai pasaran dunia. Maka, negara-negara timur dan selatan terlalu bergantung dari sudut ekonomi. Sekiranya, menunjukkan penentangan dengan Amerika Syarikat maka kesan adalah lebih tinggi. Seterusnya, ahli politik, pembuat dasar, wartawan dan komuniti perniagaan mempunyai agenda dan kepentingan simbolik dengan cuba mendapatkan ”Advantage” daripada pengaruh kuat Amerika Syarikat ke atas Negara dunia ke-3 (ND3). Barat melihat NWICO sebagai helah dunia negara ketiga cuba menghapuskan kebebasan media, mengambil kesempatan ke atas proses penapisan dan menjahui wartawan asing. Barat mempertahankan bahawa mereka melapor apa yang realiti di negara duni ketiga iaitu ketidakstabilan politik, kejatuhan ekonomi, malpetaka semulajadi mengikut obkektif kewartawanan.

Barat melihat dakwaan UNESCO menerusi pertikaian ini adalah melanggar objektif informasi dan komunikasi antarabangsa. Walaubagaimanapun isu ketidak seimbangan pengaliraran informasi dan tuntutan NWICO ini berlanjutan dan kekal menjadi isu yang kontroversi di setiap persidangan UNESCO. Kebanyakkan Negara-negara membangun masih tidak menpunyai kekuatan ekonomi, kepakaran teknologi untuk memaksa perubahan ke atas keaadaan yang wujud. Sebagai contoh kekurangan tersebut menghadkan keupayaan ND3 untuk menghasilkan filem-filem yang bermutu dan menarik seperti filem-filem dari luar Negara. Akhirnya ND3 terpaksa juga mengimport filem-filem tersebut.
Suara ND3 tidak sampai ke ruang kerana terdapat masalah kelas dalam pengolakan dalam pergerakan NWICO yang bersekutu dengan barat yang terdiri daripada komuniti politik dan ekonomi yang mempunyai kepentingan serta terikat dengan TNC’s dan kumpulan media Amerika Syarikat. Masalah elit-elit tempatan yang mementingkan diri juga menyebabkan masalh pengaliran maklumat kekal. Sebagai, contoh menurut John Lent (1976), apabila indonesia membeli satelit ”Pulapa” yang beralasan bahawa sistem satelit digunakan untuk menyebarkan mesej yang berkaitan pembangunan Indonesia, sebenarnya kerajaan Indonesia merancang untuk mengunakannya untuk tujuan propaganda pilihan raya 1977. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan pihak kerajaan Indonesia telah berpakat dengan perbadanan antarabangsa yang jual ”Pulapa” ini, kita selalu menyalahkan negara-negara barat dan perbadanan antarabangsa dan sering mengabaikan persetujuan elit-elit dalam negara-negara yang membangun dengan baik. Kita juga harus ambil kira dalam negara-negara membangun juga eksploitasi dan imperialis oleh elit-elit tempatan sendiri.

Oleh itu, NWICO masih kekal sebagai satu laungan tanpa banyak perubahan terhadap bantahan melainkan Negara membangun mula membina empayar sendiri dalam bidang ekonomi, teknologi dan kepakaran serta memperbaiki masalah-masalah dalaman yang wujud. Jadi perlu di lihat di sini bahawa semakin lama semakin banyak kebergantungan teknologi yang diguna pakai oleh Negara kedua dan ketiga melalui Negara maju iaitu Negara dunia pertama. Lebih-lebih lagi bagi Negara dunia ketiga yang terus berada dalam gengaman Negara-negara maju barat. Walaupun perindustrian di Malaysia agak maju, kemampuan industri malaysua agak masih ketinggalan dan kurang diberi perhatian sewajarnya. Kemampuan industri Malaysia masih tidak seimbang dan harus diutamakan dengan dasar setra institusi yang sesuai memandangkan masalah serta cabaran yang perlu dihadapi. Maka seluruh sistam pembanggunan yang kita import dari dunia lain itu hendaklah dirombak seluruhnya dan digantikan dengan satu acuan baru yang pelbagai dimensi.